Gem. Slochteren

het verhaal achter...

slochteren

wapenschild gemeente slochteren

De Geschiedenis:

Het dorp moet al zeer oud zijn, want in 1169 komt het reeds voor onder de naam “Slochtra”. Dit heeft de betekenis van laag gelegen streek. Van omstreeks 1290 zijn als bewoners van Slochteren Limpo, Elbo en Abbo Hagginga bekend. In vetes van die tijd moeten zij een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is echter niet bekend, waar zij precies woonden.
Ook kan er geen verband worden gelegd tussen dit geslacht en de latere Fraeylemaborg, die voor het eerst wordt genoemd in 1538 met als bewoner Oesbrandt Fraeylema, hoofdeling te Slochteren.

Als parochie bestond Slochteren zeker al in 1291, want in dat jaar is het dorp, samen met de naburige kerkdorpen, in conflict geraakt met de dekens te Loppersum. Het moet destijds een aanzienlijke parochie zijn geweest, want de huidige kerk van Slochteren is het dwarspand van een vroegere middeleeuwse kruiskerk.
Ten noordwesten van de Slochter kerk prijkt de vrijstaande, vrijwel onversierde zadeldaktoren uit plm. 1300, waarin een luidklok hangt uit 1373, die vermoedelijk afkomstig is van de (verdwenen) kloosterkerk te Wittewierum. De 17de eeuw heeft zich in Slochteren vooral gekenmerkt als de tijd van de vervening. De laagveengebieden lagen in ’t Hooiland, de streek achter de Groenedijk en in het Slochterveld. In het laatstgenoemde veld vindt men nog de baggerputten, die in de 17de eeuw zijn ontstaan. Het is thans een beschermd natuurgebied, Baggerputten genaamd. De keten van de veenarbeiders stonden destijds in Froombosch.

Deze buurt werd vroeger “Bagelhutten”genoemd. De baggerturf werd destijds met wagens naar Sappemeer (dat sinds 1628 bestond) vervoerd en vandaar verscheept naar Groningen. Ook het Slochterdiep, ook wel Rengersdiep genoemd, in 1659 gegraven door Osebrandt Johan Rengers, toen de heer van Slochteren, zal destijds voor de afvoer van de turf zijn gebruikt. Dichtbij de plaats waar eens het haventje van Slochteren lag, treft men nog steeds het Hoogehuis aan, tot 2008 bewoond door Louise Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, een van de dochters van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (burgemeester van Slochteren van 1925 tot 1940), nadat zij in 1971 de Fraeylemaborg had verkocht.

Dit 17de-eeuwse gebouw, van oorsprong een rechthuis, was jarenlang een bekende pleisterplaats voor dagjesmensen. Aan het eind van de 18de eeuw, na de komst van de Fransen, voltrok zich in de streek een grote verandering op het bestuurlijke vlak. In 1798 werd er door hen namelijk een wet uitgevaardigd, waarin een einde werd gemaakt aan de al de heerlijke rechten (zoals collatorschap, zijlvesterij, jacht- en visrecht, jurisdictie) van de heren van het dorp.
Er werd een voorlopig plaatselijk bestuur ingesteld. In 1808 volgde bij Koninklijk Besluit de benoeming van het eerste gemeentebestuur van Slochteren, dat in het Hoogehuis zijn zetel kreeg en onder voorzitterschap stond van Hendrik de Sandra Veldtman. In 1811 (invoering van de burgerlijke stand) werd het gebied in drie gemeenten opgedeeld, te weten Harkstede, Slochteren en Siddeburen. Ze kregen elk hun eigen maire (burgemeester). In 1821 werd Harkstede weer bij Slochteren gevoegd. Siddeburen volgde in 1826 en vormt sindsdien weer één gemeente. De drie dorpen zijn alleen nog in kadastrale aanduidingen als drie gemeenten bekend. De ontsluiting van de streek vond plaats in de 19de eeuw met de verharding van de wegen. In Slochteren begon dit in 1846 met de weg naar Noordbroek, die toen begrind werd. In 1868 volgde de verharding van de weg van het Hoogehuis door het dorp en naar Ruischerbrug.

“Het dorp moet al zeer oud zijn, want in 1169 komt het reeds voor onder de naam “Slochtra”. Dit heeft de betekenis van laag gelegen streek. Van omstreeks 1290 zijn als bewoners van Slochteren Limpo, Elbo en Abbo Hagginga bekend.”

Voormalig station Slochteren:
In 1929 kreeg Slochteren een station aan de Woldjerspoorweg. Deze lijn werd reeds in 1941 opgeheven en opgebroken. Het stationsgebouw herbergt anno 2006 een steunpunt voor de politie en een politiepettenmuseum. Over het tracé van de Woldjerspoorlijn is de later de N387 aangelegd

Gasbel:
In 1959 verkreeg Slochteren veel grotere bekendheid door de vondst van aardgas in de bodem. De eerste vondst werd gedaan bij het nabijgelegen Kolham. De aardgasbel van Slochteren bleek zeer groot te zijn: 2.700 miljard m3 en is de belangrijkste voor de aardgaswinning in Nederland. Deze vormt de basis voor de positie van het land als belangrijke internationale aardgasleverancier. Op 31 december 2002 was de aangetoonde reserve nog ca. 1.500 miljard m³.
De gemeente Slochteren beslaat een oppervlakte van 158,77 km² (waarvan 5,73 km² water) en omvat de dorpen Froombosch, Harkstede, Hellum, Kolham, Luddeweer, Overschild, Schaaphok, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steendam en Tjuchem; de buurten, buurtschappen en gehuchten Blokum, Denemarken, Gaarland, Heidenschap, Klein Harkstede, Lageland, Leentjer, Luddeweer, Oostwold, De Paauwen, Ruiten, Veendijk, Wilderhof, Woudbloem en De Zanden.
Lees verder over de dorpen…

De gemeente Slochteren heeft een lintbebouwing die in grote lijnen een zandrug volgt. Deze is als restant van de ijstijd overgebleven. Andere overblijfselen daarvan vindt men in de vorm van pingo’s en een keileemrug in Schildwolde.
Op deze laatste is de Juffertoren gebouwd, uniek vanwege haar geheel gemetselde spits. In Slochteren staat een van de best bewaarde Groninger borgen, de Fraeylemaborg. De gemeente is bekend door de gaswinning.
Het aardgasveld van Slochteren bevat 1032 miljard kubieke meter en bevat hierbij twee derde van de Nederlandse gasreserves. Het Schildmeer is nu nog het enige grote meer in deze gemeente. Meerstad, een woonwijk rond een aan te leggen meer, zal volgens plannen, deels op Slochters grondgebied, worden gebouwd tussen Slochteren en Groningen. De planning was oorspronkelijk gebaseerd op een verkoopprognose van 600 woningen per jaar met een totaal dat zou oplopen tot 9100.
Nu wordt uitgegaan van 150 woningen in 2010, oplopend tot 600 in 2016. Ook die schatting moet worden bijgesteld en het totaal aantal te bouwen woningen is teruggebracht tot 6500. De planning was oorspronkelijk om Meerstad in 2025 op te leveren, maar schattingen gaan nu uit van 2035 of 2040. Herindeling In de provincie Groningen wordt gesproken over een herindeling per 1 januari 2018. De gemeenteraad van Slochteren heeft zich uitgesproken voor een herindeling met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam. Over het westen van de gemeente is nog discussie, de provincie zou het gebied rond Meerstad bij Harkstede graag bij de nieuwe gemeente Groningen willen voegen.
Bron: Wikipedia
Geschiedenis van Schlochteren

Vorige pagina