Provincie Gelderland

historische kaart gelderland

” Van nederzettingsgebied voor rondtrekkende jagers en verzamelaars, tot woonplaats van trechterbekercultuurvolk. Als grensgebied tussen het Romeinse Rijk en de Germaanse stammen. Van graafschap tot hertogdom naar de tegenwoordige provincie Gelderland in de eenentwintigste eeuw”

Over......

Koninkrijk der Nederlanden:
De Republiek raakte in diverse oorlogen verwikkeld met Engeland, Frankrijk en Spanje. Uiteindelijk vielen in 1794 Franse troepen onder aanvoering van Napoleon de Republiek binnen en in 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Na de Franse overheersing werd Gelderland in 1814 weer een aparte provincie in het Koninkrijk der Nederlanden.

Staten der Provincie:
In de Grondwet van 1814 en in de Provinciale Wet van 1850 werden de taken en bevoegdheden van de provincies vastgelegd. De huidige verhouding tussen gemeenten, provincies en het Rijk vindt zijn oorsprong in de grondwet van 1848, geschreven door Thorbecke. Als gevolg van de Provinciale Wet van 1850 mocht de provincie voortaan een eigen begroting opstellen, eigen belastingen heffen en verordeningen uitvaardigen.

bron: Geschiedenis van Gelderland

Schuiven naar boven
Vorige pagina