Provincie Gelderland

Het verhaal over.......

provincie gelderland

Het begin:
Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie, Nijmegen is de grootste stad. De geschiedenis van Gelderland gaat terug naar 1096, het jaar waarin het Graafschap Gelre ontstond. Een huwelijk van Graaf Reinald II van Gelre met de zus van de toenmalige koning van Engeland zorgde ervoor dat de Duitse keizer het graafschap Gelre in 1339 tot hertogdom verhief. Gelre bestond bestond uit uit vier ‘kwartieren’: Nijmegen (het rivierengebied), Arnhem (de Veluwe), Zutphen (het gebied dat ruwweg overeenkomt met de tegenwoordige Achterhoek) en Het Overkwartier (rond Roermond). Tot het Overkwartier behoorde ook de plaats Geldern (nu in Duitsland) waar Gelderland naar genoemd is.

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden:
In 1543 moest de laatste hertog van Gelre, Willem van Kleef en Gulik, zijn hertogdom afstaan aan keizer Karel V, die het gebied bij zijn Nederlandse bezittingen voegde. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) raakten de Zeventien Provinciën verdeeld. Gelderland trad in 1579 toe tot de Unie van Utrecht en verklaarde zich in 1581, tegelijk met enkele andere Nederlandse gewesten,  onafhankelijk. Samen vormden zij in 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Van nederzettingsgebied voor rondtrekkende jagers en verzamelaars, tot woonplaats van trechterbekercultuurvolk.

Koninkrijk der Nederlanden:
De Republiek raakte in diverse oorlogen verwikkeld met Engeland, Frankrijk en Spanje. Uiteindelijk vielen in 1794 Franse troepen onder aanvoering van Napoleon de Republiek binnen en in 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Na de Franse overheersing werd Gelderland in 1814 weer een aparte provincie in het Koninkrijk der Nederlanden.

Staten der Provincie:
In de Grondwet van 1814 en in de Provinciale Wet van 1850 werden de taken en bevoegdheden van de provincies vastgelegd. De huidige verhouding tussen gemeenten, provincies en het Rijk vindt zijn oorsprong in de grondwet van 1848, geschreven door Thorbecke. Als gevolg van de Provinciale Wet van 1850 mocht de provincie voortaan een eigen begroting opstellen, eigen belastingen heffen en verordeningen uitvaardigen.

Lees verder

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Gelderland

Vorige pagina